You are here

เกร็ดความรู้

11/08/2016
น้อยคนนักที่จะรู้จักโรคนี้ 
17/01/2014
อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2443 เป็นบุคคลสำคัญที่ สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการอภิวัฒน์ 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครอง ให้เป็นประชาธิปไตย ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ปรับปรุงและตรากฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญของการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจฯ ที่ล้ำสมัยเพื่อกระจายโอกาสให้กับคนยากจน...

Pages