You are here

เกร็ดความรู้

26/11/2014
เป็นแนวคิดการจัดระเบียบความเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  มีความปลอดภัย มีระเบียบ เรียบร้อย อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้มาตรฐานและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

Pages