You are here

Enconcept - Qualish

Xf
Floor Title

Enconcept - Qualish / เอ็นคอนเส็ปท์ - ควอลิช

ห้องเลขที่: 
G41-45
สถาบันกวดวิชา
T. 02-664-4567-8

 ในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ "Enconcept E-Academy" แห่งแรกก่อตั้งขึ้น ณ 1575/43-44 ซอยวัดไผ่ตัน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยคุณธเนศ เอื้ออภิธร และครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิด
แนวความคิดและความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าเพียงแค่การ ท่องจำ ดังนั้น ครูพี่แนนและทีมวิชาการของ Enconcept จึงเริ่มต้นคิดค้นและ
สร้างสรรค์หลักสูตรให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นชุมชน แห่งการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความรู้ได้จริง
ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ การสอบกลายเป็นเรื่องง่าย ก่อเกิดเป็นเทคนิคเฉพาะของ Enconcept คือ MagiCore อันประกอบด้วย
              
          1.  SS: Strategic Structure โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ ทำให้รู้ส่วนประกอบต่างๆของประโยค ช่วยให้อ่านจับใจความได้รวดเร็ว
                และช่วยให้เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลัก ไวยากรณ์
          2.  TT: Tree Tactics ยุทธวิธีการพิชิตข้อสอบที่  Enconcept  คิดค้นขึ้นเป็นสถาบันแรก ช่วยให้คิดเชื่อมโยงห้วข้อ Grammar
                อย่างเป็นระบบ
          3.  MM: Memolody บทเพลงเพื่อการเรียนรู้ศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแนวใหม่ 
          4.  S.E.L.F.( Student Extensive Learning Fitness ) Fitness แห่งการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน 

นอกจากด้านวิชาการแล้ว ด้วยความตระหนักว่าความสำเร็จของชีวิตนักเรียนมิได้จบเพียงแค่การสอบได้ใน มหาวิทยาลัยดังๆ เท่านั้น แต่ยัง
หมายรวมถึงการได้เรียนในสาขาวิชาที่นักเรียนมีใจรักและมีความถนัด รวมถึงการได้มีประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพื่อค้นหาตัวตนของนักเรียนเอง
ดังนั้น นอกเหนือจากการสอนแล้ว โรงเรียนยังมีการสอดแทรกคุณธรรมในการสอน และจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เช่น การจัดแนะแนวการศึกษา
กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเดินไปบนเส้นทางการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้แก่นักเรียน
ทุกคน

ด้วยความสำเร็จของหลักสูตรที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีแนวคิดในการเรียนรู้ภาษา อังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัด
ประกอบกับครูผู้สอนที่สอนด้วยความรัก ความห่วงใยและเป็นกันเองกับลูกศิษย์ส่งผลให้ความต้องการเรียนของนักเรียน เพิ่มขึ้นอย่างมาก
Enconcept E-Academy จึงได้ขยายโรงเรียนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 30 โรงเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ อุดรธานี,
ระยอง, อยุธยา, พระราม2, นครปฐม, สุราษฏร์ธานี, ชลบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, ภูเก็ต, อุบลราชธานี, นครสวรรค์,
สุรินทร์, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, เชียงราย , ตรัง, พิษณุโลก, เชียงใหม่, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, วิสุทธิ์กษัตริย์, งามวงศ์วาน, ปิ่นเกล้า, วงเวียนใหญ่,
บางกะปิ, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, พญาไท และสยามดิสคอฟเวอรี่ 

ทั้งนี้ แม้ Enconcept E-Academy จะมีโรงเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในด้านความใส่ใจนักเรียนและการควบคุมคุณภาพการศึกษานั้น Enconcept
ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสดการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านดาวเทียม ซึ่งนับเป็นโรงเรียนกวดวิชาแห่งแรก
ของไทย และมีสื่อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนในทุกแห่งมีส่วนร่วม และถาม-ตอบแบบ Interactive ในขณะสอนสดและดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน Enconcept E-AcaDemy นับเป็นโรงเรียนกวดวิชาแห่งแรกที่สามารถก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพการสอน
หลักสูตรสื่อการสอน จนกระทั่งสามารถกำหนดนิยามหรือมาตรฐานใหม่ของโรงเรียนกวดวิชาได้ และยังคงมุ่งมั่นรักษาความดีรวมถึง
พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง