You are here

คำถามที่พบบ่อย

การขอเช่าพื้นที่จะต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์โดยตรงได้ ดังนี้
 • โดยการส่งอีเมล์ มาที่  pr@siamkit.co.th (เรียน ผู้จัดการส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์)
 • โดยระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์การขอเช่าพื้นที่ (ตามแบบฟอร์ม) แบบฟอร์มขอเช่าพื้นที่  พร้อมแนบเอกสารสำคัญประกอบการขอเช่าพื้นที่ ดังนี้

  กรณีนิติบุคคล

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจ / หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 6 เดือน
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้มาติดต่อเช่าด้วยตนเอง)
  • สำเนา ภ.พ.20 (โดยจะต้องมีที่อยู่ตรงกับหนังสือรับรองบริษัทฯ)
  • Profile ร้านค้า และรูปแบบสินค้า

  กรณีบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 
  • Profile ร้านค้า และรูปแบบสินค้า
 • ติดต่อที่ ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์  ชั้น 5 อาคารสยามกิตติ์  ถ.พระราม 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์  02-251-6000 : 1501-1510
ต้องการขายสินค้า และ / หรือ เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมรายวัน จะต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์โดยตรงได้ ดังนี้
 • โดยการส่งอีเมล์ มาที่  pr@siamkit.co.th (เรียน ผู้จัดการส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์)
 • โดยระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการขอเช่าพื้นที่ วันที่ต้องการประกอบกิจกรรม
  เวลา จำนวนบุคลากรที่เข้าประกอบกิจกรรม ขนาดพื้นที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรม (ตามแบบฟอร์ม)
  แบบฟอร์มขออนุญาตใช้พื้นที่จัดกิจกรรม
 • ติดต่อที่ ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์  ชั้น 5 อาคารสยามกิตติ์  ถ.พระราม 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์  02-251-6000 : 1501-1510
หากสนใจลงสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ บริเวณพื้นที่ภายใน หรือภายนอก อาคารสยามกิตติ์ ควรทำอย่างไร
ติดต่อที่ ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์  ชั้น 5 อาคารสยามกิตติ์  ถ.พระราม 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์  02-251-6000 : 1501-1510