You are here

ความเป็นมา

อาคารสยามกิตติ์ @ สยามสแควร์ เป็นโครงการพัฒนาที่ดิน (Block L) บริเวณสยามสแควร์ซอย 7 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ใกล้ทางออกถนนอังรีดูนังต์ของศูนย์การค้าสยามสแควร์ ซึ่งเดิมเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน 45 คูหา (ล็อก 29, 30, 38 และ 39) และลานจอดรถที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การค้าสยามสแควร์ให้เป็นศูนย์การค้าที่มีพื้นที่ว่างสำหรับคนเดินมากขึ้น (Walking Street Mall) และพัฒนาให้เป็นอาคาร มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับศูนย์การค้าสยามสแควร์ โดยการพัฒนาโครงการให้เป็นพื้นที่ จอดรถเพื่อรองรับรถยนต์ของผู้มาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และจัดให้มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ มีเนื้อที่ประมาณ 3.6 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมประเภทต่าง ๆ เช่นรถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม อีกทั้งยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสถานีสยามและสถานีชิดลม ซึ่งช่วยทำให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ โดยวิธีเดินเท้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้น แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 2 ระยะ (Phase) คือ

ระยะที่ 1 อาคารส่วนฐาน (Podium)
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง พื้นที่รวมประมาณ 56,244 ตร.ม. เป็นการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่ชั้น G และชั้น 1 - 10 เพื่อเป็นพื้นที่ค้าปลีก สถาบันกวดวิชา และพื้นที่จอดรถ
ระยะที่ 2 อาคารสูงส่วน (Tower)
อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ